Lääkehoidon kokonaisarviointi yhteistyökumppanin toimesta

Lääkehoidon kokonaisarviointi on yksilöllinen laaja selvitys potilaan lääkehoidon ongelmista moniammatillisessä ryhmässä. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekee laajan erityispätevyyden (35op) suorittanut proviisori ja se sisältää mahdolliset muutosehdotukset lääkitykseen, jotka käsitellään moniammatillisessa ryhmässä. Käytettävien lääkkeiden annosten ja ottoajankohtien tarkistuksen lisäksi kokonaisarviointi sisältää arvion lääkityksen tarpeesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisuudesta. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehdään aina yhteistyössä lääkärin kanssa ja moniammatillisessa tiimissä voi lisäksi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, ravintoterapeutti tai fysioterapeutti. Lääkehoidon kokonaisarviointi on tarkoitettu ensisijaisesti lääkärin työn tueksi ja päätökset lääkehoitoon liittyvistä muutoksista tekee aina lääkäri.

Tämän maksullisen palvelun avulla hoitava lääkäri saa yksityiskohtaisen raportin perusteluineen työkaluksi hoidon suunnittelua varten. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa huomioidaan annosten oikeellisuus yleisten hoitosuositusten, iän, munuaisten ja maksan toiminnan sekä laboratoriotulosten suhteen. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa huomioitavat asiat on esitetty alla olevassa taulukossa.

kokonaisarviointi_yhteisvaikutukset.jpg

 LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINNIN VAIHEET

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin aloittamiseen liittyy aina jokin lääkehoitoon liittyvä ongelma tai epäily lääkkeen aiheuttamasta haitasta. Aloitteen palvelun tilaamisesta voi tehdä esimerkisi potilas, omainen, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toteutuksesta sovitaan aina lääkärin kanssa ennen aloitusta ja potilaan kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus.

  1. Palvelun tilaaminen ja aloitus
  2. Potilaan haastattelu (noin 30min)
  3. Raportin tekeminen
  4. Raportin käsittely moniammatillisessa tiimissä
  5. Raportin purku potilaan kanssa (noin 30min)
  6. Kontrolli keskustelu (1-2kk purkutilaisuudesta)

LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINNIN HYÖDYT

Kokonaisvaltaisesta lääkehoidon arvioinnista hyötyvät lääkäri, potilas sekä yhteiskunta.

  • Lääkärille lääkehoidon kokonaisarviointi on työväline hoidon suunnitteluun. Erityispäte-vyyskoulutuksen käyneen proviisorin tekemä lääkehoidon kokonaisarviointi säästää erityisesti lääkärin työaikaa.
  • Potilas hyötyy lääkehoidon kokonaisarvioinnista mahdollisten lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten vähenemisenä sekä päällekkäislääkitysten vähenemisenä. Lääkehoidon kokonaiskuva ja tavoitteet selkiytyvät. Tarpeettomien lääkkeiden käytön purkaminen vähentää lisäksi lääkehoidon kokonaiskustannuksia.
  • Yhteiskunta hyötyy lääkehoidon kokonaisarvioinnista taloudellisesti. Potilaan lääkehoidon ongelmien selvittäminen vähentää niihin liittyviä sairaalakäyntejä sekä mahdollisia osastohoitojaksoja. Esimerkiksi kaatumiset, jotka voivat johtua lääkkeen aiheuttamasta huimauksesta, ja niihin liittyvät murtumat vähenevät. Työikäisillä lääkehoidon selkiyttäminen vähentää lisäksi sairaspoissaoloja.

Lisätiedot ja palvelun tilaus

Palvelun tuottaa yhteistyökumppanimme lharviot oy, proviisori Jaakko Hartikainen:

Yhteystiedot:
Jaakko Hartikainen
puh. +358 44 362 0410
asiakaspalvelu@lharviot.fi
https://www.lharviot.fi